Ontwerpbestemmingsplan Woningen Vrangendael

Burgemeester & Wethouders van Sittard-Geleen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet Ruimtelijke Ordening bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Woningen Vrangendael’ ter inzage ligt. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 14 woningen mogelijk. Het plangebied is gelegen tussen de Hemelsley, Chopinstraat en Burgemeester Arnoldtsstraat (ter plaatse van het voormalige winkelcentrum).

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 1 september tot en met 12 oktober 2011 voor een ieder ter inzage bij de balie Vergunningen van de Stadswinkel Geleen, Markt 1 te Geleen. De openingstijden van de balie zijn dagelijks van 9.00u tot 12.00u en buiten deze tijden op afspraak. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens in te zien op: www.ruimtelijkeplannen.nl

Binnen de termijn van ter inzage legging kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling (maar bij voorkeur schriftelijk) zijn of haar zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Raad van de gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard.
Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het team Ruimtelijk Ontwerp, na telefonische afspraak met de heer R. Driessen, tel. 046 477 77 77. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

31 augustus 2011

Burgemeester & Wethouders van Sittard-Geleen

Zie ook de officiële publicatie in de Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-15824.html?zoekcriter...