Veranderingen in de Westelijke Mijnstreek. Klacht of kracht (lezingencyclus)

Onze samenleving maakt een verandering door; van onze burgers wordt steeds meer actieve deelname aan maatschappij en directe omgeving gevraagd; zelfredzaamheid wordt vereist. Waar vroeger de problemen werden neergelegd bij de overheid wordt nu de burger geacht zelf met oplossingen te komen. De rol van de overheid is hierbij alleen nog facilitair, ondersteunend. Terreinen waarop dit al enige tijd sterk merkbaar is zijn het overheidsbeleid rond uitkeringen en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In Sittard-Geleen is een uitkering alleen aan de orde als daadwerkelijk gebleken is dat de uitkeringsontvanger niet in staat is een eigen inkomen te verwerven. En zelfs dan wordt men geacht werkzaamheden te verrichten waarmee of de uitkering deels wordt terug verdiend of waarmee maatschappelijk nuttige doeleinden worden gediend. Ook in de uitvoering van de WMO is deze kanteling zichtbaar: van 'u vraagt, wij draaien' naar een 'keukentafelgesprek' waarin de gemeente meedenkt over praktische oplossingen maar waarbij de burger wel duidelijk bepaalt hoe het probleem wordt aangepakt; de burger blijft de probleemeigenaar.
Wat zijn de gevolgen van deze kanteling? Wat merken burgers in hun dagelijkse omgeving van deze veranderingen. Is er sprake van een echte mentaliteitsverandering? Hoe werkt deze maatschappelijke verandering door in de dagelijkse contacten, zorg en relaties? Hoe kan de burger zin geven aan zijn bestaan met anderen, solidair zijn in noodsituaties?
Op initiatief van de Volksuniversiteit Maasland organiseren Biblionova, Interkerkelijk Kringenwerk en de Volksuniversiteit dit najaar een aantal lezingen over deze en daarmee samenhangende vragen...

1. Dinsdag 25 september: verandering en het onbehagen (Volksuniversiteit Maasland, Geenstraat, Geleen, 20u-22u)
2. Dinsdag 9 oktober: economisch perspectief (Biblionova, Herenhof 1, Geleen, 19.30u-21.30u)
3. Dinsdag 23 oktober: verandering in de zorg (Biblionova, Broeksittarderweg 1 (concertzaal verdieping 1) 19.30u-21.30u)
4. Dinsdag 6 november: balans in het leven (Ontmoetingskerk, Emmaplein, Geleen 20u-22u)
5. Dinsdag 20 november: zingevingsvragen (Ontmoetingskerk Emmaplein, Geleen 20u-22u)
6. Dinsdag 11 december: forumdiscussie (Volksuniversiteit Maasland, Geenstraat 32-A, Geleen, 20u-22u)

De lezingencyclus wordt afgesloten met een forumdiscussie die geleid wordt door burgemeester drs. Sjraar Cox van Sittard-Geleen. In deze discussie gaan we na hoe de verschillende veranderingen zouden kunnen leiden tot een participatie van burgers, tot meer onderlinge solidariteit, tot een gevoel van goed en actief burgerschap in de Westelijke Mijnstreek.

Na deze cyclus start de Hogeschool Zuyd een onderzoek in een aantal wijken om te zien welke veranderingen hebben plaatsgevonden en op welke wijze de bewoners aan actief burgerschap vorm kunnen geven.

N.B. Het is mogelijk elke lezing apart bij te wonen maar de reeks is opgesteld als een samenhangend geheel.

Kosten
Per lezing wordt ter dekking van de kosten een bijdrage gevraagd € 5,-.

Aanmelden
Voor het bijwonen kunt u zich opgeven bij Volksuniversiteit Maasland, info@vumaasland.nl.